^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Školní poradenské pracoviště

Od školního roku 2014/2015 máte možnost využívat služeb školního psychologa a školního speciálního pedagoga v prostorách školy. Školní psycholog a školní speciální pedagog jsou součástí školního poradenského pracoviště (společně s vedením školy, výchovným poradcem a školním metodikem prevence) a vykonávají činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně-pedagogickou a psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Dále pracují s klimatem třídních kolektivů, spolupracují se školním metodikem prevence v rámci preventivních aktivit školy.

Jejich služby mohou využít žáci, jejich rodiče a samozřejmě také pedagogové a pracovníci této školy. Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům a především jejich rodičům konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

 

Školní speciální pedagog a školní psycholog pracuje v těchto oblastech:

• vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické a psychologické péče;

• vytyčuje hlavní problémy žáka, stanovuje individuální plán podpory;

• pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými individuálně i skupinově v rámci běžného vyučování;

• průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledá optimální vzdělávací cesty;

• vyhodnocuje účinnost realizovaných intervenčních činností, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy;

• radí a pomáhá učitelům při aplikaci speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů;

• prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči;

• integruje poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC;

• spolupracuje s celým týmem Školního poradenského pracoviště (vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence);

• diagnostikuje výukové a výchovné problémy žáků;

• zjišťuje sociální klima ve třídě;

• poskytuje krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce;

• představuje efektivní techniky učení (pro žáky);

• koordinuje preventivní aktivity ve třídě, programů pro třídy apod.;

• podporuje spolupráci třídy a třídního učitele,

• pomáhá při volbě další vzdělávací cesty po ukončení ZŠ;

 

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga a školního psychologa obrátit a co Vám může poskytnout: Děti/ žáci mohou školního psychologa a školního speciálního pedagoga vyhledat např. v situaci:

• obavy ze školního selhání;

• mají problémy s učením;

• se začleněním do třídního kolektivu;

• nedokáží se prezentovat před ostatními, zažívají nepříjemné pocity při ověřování znalostí;

 

Rodiče mohou se školním psychologem a školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

• studijní a výchovné problémy dětí;

• použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;

• individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;

 

Ke školnímu psychologovi a školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání žáka. Školní speciální pedagog a školní psycholog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. Rodič i žák musí být prokazatelně informováni o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou z poskytované služby vyplynout, a o prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích, nebude-li poradenská služba poskytnuta. Při své práci se speciální pedagog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem – není profesionálně podřízen ředitelství školy.

1 Konzultace pro rodiče Čtvrtek 12.00 h -13.30 h

Konkrétní termín a čas konzultace je třeba sjednat na základě telefonické či mailové domluvy.

Je možné se dohodnout i na jiném termínu a čase (úterý, čtvrtek, pátek).

Krizová intervence je poskytována ihned.

 

Služby ŠPP zajišťují:

Mgr. Karolina Homolová - školní speciální pedagog

 

Kontakt na ŠPP: Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon školy: 607 095 070

Místnost č. 67 (družina p.Zaťkové): 8:00 – 12:30

Místnost č. 47 (hudebna 1.stupně): 13:00 – 15:00

___________________________________________________________________________

1 O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Pro svoji práci musí mít ŠSP souhlas se svou činností na škole od zákonných zástupců všech žáků školy. Souhlasy jsou udělovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro obecné působení školního speciálního pedagoga podepisují všichni zákonní zástupci žáků školy tzv. generální souhlas s činností. Generální souhlas se projednává jednou ročně na třídních schůzkách. Podpisem dokumentu rodiče souhlasí, aby speciální pedagog působil na škole dle uvedené vyhlášky. Rozhodnou-li se rodiče, že souhlas nepodepíší, nemá školní speciální pedagog právo jejich dítěti své služby poskytovat. V případě, že bude po dohodě s dítětem, rodiči a třídním učitelem zahájena intenzivnější spolupráce, terapie či reedukace, musí si školní speciální pedagog či školní psycholog opatřit pro daného žáka individuální souhlas s činností.

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF

Generální souhlas

Individuální souhlas

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů